Stanovy a program

Posted by krata

Čl. I
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení je: „Sdružení pro Rynholec, o.s.“ (dále jen „sdružení“).
2. Sídlem sdružení je obec: Rynholec
Sdružení sídlí na adrese: U mlýna 83 , 270 62 Rynholec

Čl. II
Charakter a působnost sdružení
1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb.
2. Sdružení působí ve Středočeském kraji.

Čl. III
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
a) chránit přírodu a krajinu, což je hlavním posláním sdružení,
b) chránit životní prostředí,
c) chránit památky, kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované krajiny,
d) chránit veřejné zdraví a zdravé životní podmínky,
e) chránit a zastavit úbytek zeleně v zastavěných územích obcí,
f) chránit zemědělský půdní fond a lesní půdní fond,
g) péče o území katastru obce Rynholec a katastrů obcí přímo sousedících, dále o území CHKO Křivoklátsko.
h) podpora kvalitativního rozvoje území katastru obce Rynholec a katastrů obcí přímo sousedících, dále o území CHKO Křivoklátsko v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje,
i) rozvoj občanské společnosti.

Čl. IV
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) ekologická výchova a osvěta,
b) zadávání a zpracování ekologických expertiz,
c) podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,
d) organizování veřejných besed, seminářů, výstav a kulturních akcí,
e) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů sdružení,
f) spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky,
g) účast ve správních i jiných řízeních,
h) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů sdružení.

Čl. V
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí výboru.
2. Člen sdružení má právo:
a) volit výbor sdružení a být do něj volen,
b) účastnit se valné hromady,
c) vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
d) být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,
e) účastnit se činnosti sdružení.
3. Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena sdružení,
b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení,
c) úmrtím člena sdružení,
d) zánikem sdružení.

Čl. VI
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

l.Orgány sdružení jsou a/ valná hromada b/ výkonný výbor c/ revizní komise

2.Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada složena ze všech členů sdružení..Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.Pokud o její svolání požádá l/3 členů popř.většina výkonného výboru nebo předseda,koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení podnětu

3.Valná hromada zejména
a / rozhoduje o názvu,sídle,symbolice a zániku sdružení včetně majetkového vypořádání.
b / rozhoduje o přijetí a změnách stanov.
c / volí výkonný výbor a revizní komisi na dvouleté funkční období.
d / schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet sdružení.
e/ stanovuje hlavní směry činnosti .
f) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy.
4.Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti min.poloviny členů.K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných V případě,že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna minimálně polovina členů,je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

5. Valnou hromadu svolává předseda sdružení.
.
6.Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor,který zabezpečuje plnění úkolů sdružení
v období mezi jednotlivými valnými hromadami.Rozhoduje ve všech věcech,pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady

7. Výkonný výbor má počet členů dle velikosti členské základny stanovený na každé valné hromadě.Vždy má předsedu,místopředsedu a hospodáře.Počet členů výkonného výboru musí být lichý.Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby,nejméně však jednou za měsíc

8.Výkonný výbor zejména
a/ zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b/ organizuje a řídí činnost sdružení
c/ dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sdružení.
d/ připravuje podklady pro valnou hromadu především k rozpočtu,směrům činnosti,výroční zprávu,
rozdělení dotací a příspěvků od státu, obce, jiných organizací a fyzických osob.
. e/ zajišťuje spolupráci s místními orgány obce,podniky,ostatními subjekty a jednotlivci.

9. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
.
10 .Revizní komise sdružení provádí revizi hospodaření výkonného výboru.Počet jejich členů a její statut schvaluje valná hromada.

11) Jménem sdružení jedná předseda a místopředseda a to každý z nich samostatně.

Čl. VII
Hospodaření sdružení
1. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.
3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje valná hromada.
4. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný valné hromadě;

Čl. VIII
Zánik sdružení
1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě určené valnou hromadou, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.
2. Předseda výboru nebo místopředseda výboru oznámí zánik sdružení do 7 dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem (tj. legalizovanou listinou).
3. K oznámení o zániku sdružení připojí předseda výboru nebo místopředseda výboru ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí valné hromady, kterým se sdružení rozpouští (tj. vidimovanou listinu).

V Rynholci dne 28.10.2007